Eesti Peakokkade Ühingu täieõigusliku LIIKMELISUS alates 2.06.2020

Liikmed jagunevad järgmiselt:
 1. Hääleõiguslik EPÜ lihtliige – töötab köögi meeskonna juhina kokanduses (kokk/pagar/kondiiter; omab toitlustusettevõtet või õpetab täiskohaga kutseõppeasutuses).
 2. Hääleõiguseta EPÜ lihtliige – hetkel erinevatel põhjustel ei oma seotust toitlustuse ja kokandusega. Staatus võib olla ajutine. Liikmetel on kohustus hea tava kohaselt teada andma oma elumuutustest.
 3. Hääleõiguseta EPÜ seeniorliige – eluagene staatus liikmetele, kes on vanuse või tervise tõttu kokandusest loobunud. Peab omama pensjonitunnistust.
 4. Hääleõiguseta EPÜ toetajaliige – toetajaliikmeks saavad füüsilised isikud, kes on seotud EPÜga läbi EPÜ partnerettevõtete. Erandkorras ka muul juhul. Vastuvõtu otsustab juhatus. Liikmelisus on isikuline ja võib juhatuse otsusel lõppeda kui partnerettevõttega seotus lõppeb.
 5. Hääleõiguseta EPÜ auliige – on liige eraisikust liige, kes omab EPÜga pikaajalist ja tulemuslikku koostööd. Auliikme staatust antakse personaalselt ja erandjuhtudel.
  EPÜ liikme õigused:
 • soovi korral osaleda EPÜ tegevusvaldkonna koondtiimides täieõigusliku liikmena;
 • saada informatsiooni ja teha ettepanekuid EPÜ tegevuse tõhustamiseks;
 • saada informatsiooni vabadest töökohtadest toitlustusvaldkonnas Eestis;
 • osaleb EPÜ üldkoosolekutel;
 • omab õigust kasutada EPÜ logo kokajakil ja visiitkaardil;
 • omab hääleõigust EPÜ sisestel valimistel (ainult hääleõiguslik lihtliige);
 • võib kandideerida Eesti Kokkade Koondis`e võistkonda;
 • omab õigust osaleda üritustel, mille korraldajaks või kaaskorraldajaks on EPÜ, nt. ühingu kokkutulek, Aasta Kokk valimised,
 • omab privileegie ühingu üritustele (tasuta pääse või sooduspääse), nt. Aasta Kokk valimised.
ja kohustused:
 • täidab ühingu liikmeks astumiseks “EPÜ liikmeks astumise ankeedi”;
 • tasub õigeaegselt liikmemaksud (hiljemalt 30 aprilliks);
 • jagab EPÜ alast infot vastavalt võimalustele ;
 • on kompetentne – EPÜ liige peab teadma, kuidas käsitleda toitu toorainena õigesti, samuti teab toiduvalmistamise põhitõdesid, osakab valmistada kvaliteetset toitu jne.;
 • osaleb vähemalt pooltel EPÜ poolt korraldatavatel üritustel ja koosolekutel;
 • EPÜ liige peab olema vähemalt ühes EPÜ tegevusvaldkonna tiimis tiimi liige, olema nn aktiivne EPÜ liige;
 • käitub alati viisakalt ja esinduslikult – on Eesti Peakokkade Ühenduse nägu.
  Eelpool nimetatud kohustuste mittetäitmisel kustutatakse liige EPÜ juhatuse otsusega ühenduse liikmete nimekirjast.   EPÜ liikmemaksud 2022 aastal (EUR):
Liitumistasu  Aastamaks
Asutajaliikmed
Lihtliige 75 € 50 €
Toetajaliige 150 € 100 €
 Seeniorliige
 Auliige
  Uute EPÜ liikmete värbamine toimub järgmistel alustel:
 • EPÜ lihtliikmeks saab ainult vähemalt kahe olemasoleva EPÜ liikme soovitusel;
 • EPÜ liikme kandidaadil peavad olema eeldused täita EPÜ liikmeks olles kõiki EPÜ liikme kohustusi (kohustus olla kompetentne jne);
 • uue EPÜ liikme liikmeks astumise avalduse kinnitab / või lükkab tagasi EPÜ juhatus.’
Esmased tegemised uutele EPÜ liikmetele:
 • Uutele EPÜ liikmetele on kohustuslik aktiivne osavõtmine esimestest EPÜ üritustest;
 • Uus EPÜ liige peab osalema aasta jooksul vähemalt ühel kokavõistlusel kas korraldustoimkonnas, kohtunikuna, võistlejana (nt. Aasta Kokk valimised, koostööpartnerite – sponsorite kliendipäevad jms) või tegema EPÜ alast tutvustustööd;
 • kõikidel EPÜ liikmetel on kohustus osaleda toitlustusalastel koolitustel(firmade tootekoolitused, kodumaised või rahvusvahelised messid jne).

Eesti Peakokkade Ühingu toetajaliikme 

õigused:
 • osaleda ühes EPÜ tegevusvaldkonna tiimis täieõigusliku liikmena (esindab volitatud isik);
 • saada informatsiooni EPÜ tegemiste kohta (s.h. on õigus saada kõiki EPÜ liikmete meili-grupile saadetavaid meile (info mõttes, info saadetakse volitatud isikule);
 • teha ettepanekuid EPÜ tegevuse tõhustamiseks;
 • osaleda EPÜ üldkoosolekutel vabakuulajana;
ja kohustused:
 • EPÜ toetajaliikmeks astumisel täita liikmeks astumise ankeet (avaldus);
 • tasuda õigeaegselt liikmemaksusid;
 • jagada EPÜ alast infot vastavalt võimalustele ;
 • olla seotud EPÜga parnterina või toetajana;
 • osaleda EPÜ üritustel ja koosolekutel (vähemalt pooltel);
 • EPÜ toetajaliikmele laienevad kõik esmased tegemised uutele EPÜ liikmetele (vt. ülalt).
  Liikmed, kes eelpool nimetatud kohustusi ei täida, kustutatakse EPÜ juhatuse otsusega EPÜ isikute liikmete nimekirjast. Uueks Toetajaliikmeks, Seeniorliikmeks või Auliikmeks saab:
 • Liikmeks saab ainult vähemalt ühe olemasoleva EPÜ liikme soovitusel.
 • Liikme liikmeks astumise avalduse kinnitab / või lükkab tagasi EPÜ juhatus.
KUI SOOVID EPÜ LIIKMEKS ASTUDA, SIIS OOTAME SINU AVALDUST.